Komunikat Związku Pracodawców Kolejowych

Związek Pracodawców Kolejowych informuje, że 18 września 2015 roku zostało złożone wypowiedzenie Porozumienia z 17 kwietnia 2003 roku zawartego pomiędzy Związkiem a Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi w sprawie wzajemnych zobowiązań stron PUZP dla Pracowników zatrudnionych przez Pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych.

nformujemy, że nie jest prawdziwą przedstawiana przez przedstawicieli organizacji związkowych informacja, iż wypowiedziane zostało Porozumienie w sprawie ulg przejazdowych. Porozumienie to pozostaje w mocy i obowiązuje bezterminowo.

Natomiast przekazane w dniu dzisiejszym wypowiedzenie dotyczy wyłącznie Porozumienia regulującego zasady współpracy między pracodawcami a związkami zawodowym na kolei. W szczególności regulowało ono takie kwestie jak zobowiązanie ZPK do zatrudniania osób wskazanych przez ogólnokrajowe organizacje związkowe oraz procedurę tzw. dialogu społecznego. Ponadto nakładało na PKP S.A. obowiązek zapewniania pomieszczeń biurowych dla niektórych związków zawodowych.

Należy podkreślić, że od ponad 2,5 roku nastąpiło faktyczne zaniechanie przez strony stosowania procedury uregulowanej w przedmiotowym Porozumieniu, a roczne koszty zatrudnienia działaczy związkowych przez ZPK wynoszą prawie 450 tysięcy złotych.  Dodatkowo  przeprowadzana  analiza prawna wskazała na wątpliwości prawne związane z zatrudnianiem działaczy związkowych przez ZPK w sytuacji, w której osoby te nie świadczą żadnej pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy na rzecz Związku Pracodawców Kolejowych.