Studia podyplomowe

30 maja 2016

ZPK realizując zadania statutowe dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich Członków, m.in. poprzez organizowanie i wspieranie kształcenia zatrudnionych przez nich pracowników. We współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów wypracowane zostały autorskie programy szkoleniowe, które są ściśle dostosowane do potrzeb menedżerów średnich i wyższych szczebli zarządzania w spółkach kolejowych. Zajęcia wzbogacane są praktycznymi przykładami i warsztatami, które tematycznie odnoszą się do specyfiki sektora kolejowego. Udział w programach szkoleniowych ZPK pozwala na zdobycie nie tylko nowej wiedzy w określonych obszarach, ale stwarza również możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązania i wzmocnienia relacji pomiędzy menedżerami reprezentującymi poszczególne spółki kolejowe.

Związek dba o najwyższy poziom realizowanych programów i na bieżąco dostosowuje je do potrzeb uczestników. Na wybór podmiotu prowadzącego programy szkoleniowe wpływ miały względy zarówno merytoryczne jak i kosztowe. Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, z którą ZPK zdecydował się współpracować w zakresie organizacji studiów, jest czołową firmą szkoleniowo-doradczą w Polsce, specjalizującą się w szkoleniach dla kadry kierowniczej oraz personelu średnich i dużych firm polskich i międzynarodowych. GFKM jest firmą wysoko ocenianą w rankingach, współpracującą z renomowanymi europejskimi szkołami biznesu i należącą do największych europejskich stowarzyszeń szkół biznesu. Zajęcia prowadzone są przez konsultantów o wysokich kwalifikacjach zawodowych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, przy wykorzystaniu nowoczesnych i efektywnych metod szkoleniowych.