Zadania i cele

30 maja 2016

Związek Pracodawców Kolejowych to powołana w 2001 roku organizacja pracodawców kolejowych, zrzeszająca obecnie 30 członków – firm zatrudniających około 90 tys. pracowników.

ZPK jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego, a także od organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

Związek Pracodawców Kolejowych działa na mocy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późn. zm.) i stosownie do jej przepisów, podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Związek jest aktywnym uczestnikiem dialogu społecznego w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa. Wpływa na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców zrzeszonych w Związku, poprzez udział w  obradach komisji sejmowych i senackich. Uczestniczy w tworzeniu społecznych mechanizmów rozstrzygania sporów zbiorowych u pracodawców zrzeszonych w Związku i reprezentuje pracodawców w negocjacjach ze stroną społeczną oraz w postępowaniach mediacyjnych.

Wspiera pracodawców poprzez organizowanie doradztwa prawnego, ekonomicznego i organizacyjnego. Dostrzegając potrzeby swoich członków dba o rozwój kompetencji kadry menedżerskiej, w tym poprzez organizowanie i finansowe wspieranie kształcenia (studia podyplomowe). Związek inicjuje i wspiera działania o charakterze kulturalnym i społecznym, podejmuje również działania charytatywne w obszarze związanym z działalnością swoich członków. Szczególną uwagę zwraca na pielęgnowanie bogatych tradycji kolejowych w Polsce.

Prezesem Związku Pracodawców Kolejowych jest Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S.A.